12-03-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ ”ลืมไม่ลง!” โดย คศ.ธเนศ พรกีรติกุล