12-03-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ ”ถวายสิ่งที่ดีที่สุด” โดย อ.วิชัย ไชยวงศ์