24-04-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ ”สาวกแท้ของพระคริสต์” โดย อ.วิชัย ไชยวงศ์