30-04-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ ”พูดเรื่องพระเยซู” โดย ผป.วิวัฒน์ วุฒิกุลเจริญวงศ์