30-04-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ ”บอกข่าวดี” โดย คศ.ชนานันท์ ไชยวงศ์