07-05-2023 รอบการนมัสการรวม หัวข้อ”รักษาความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่น” โดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์