07-05-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ ”สร้างสาวกจากรุ่นสู่รุ่น” โดย คศ.ณิช แสงสว่างสัจกุล