14-05-2023 รอบการนมัสการจีน หัวข้อ ”ชีวิตของยอห์นผู้ให้บัพติศมา” โดย ศจ.พิเชษฐ คุณากรธีรมิตร