14-05-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ ”ให้เกียรติ” โดย คศ.ชนานันท์ ไชยวงศ์