21-05-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ ”พลังของคนรุ่นใหม่” โดย ผป.สุรัตน์ อรุณวัฒนาพร