21-05-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ ”จงยืนหยัด” โดย อ.วิชัย ไชยวงศ์