28-05-2023 รอบการนมัสการจีน หัวข้อ ”พระเยซูผู้เยียวยา” โดย คศ.พรรณี แซ่เอี้ย