04-06-2023 รอบการนมัสการรวม หัวข้อ”เชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใคร” โดย ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ