04-06-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ ”อยู่ด้วยเรื่อยไป” โดย คศ.สิริวรรณ อานุภาพโยธา