11-06-2023 รอบการนมัสการจีน หัวข้อ ”รื้อฟื้นชีวิตการนมัสการ” โดย ผป.วิวัฒน์ วุฒิกุลเจริญวงศ์