11-06-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ ”รื้อฟื้นวิหารการสรรเสริญ” โดย คศ.ณิช แสงสว่างสัจกุล