11-06-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ ”ความจริงเกี่ยวกับการนมัสการ” โดย อ.วิชัย ไชยวงศ์