18-06-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ “เอสรา” ผู้นำด้านจิตวิญญาณ โดย คศ.ธเนศ พรกีรติกุล