18-06-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ ”พระวจนะเพื่อการฟื้นใจ” โดย ผป.สุรัตน์ อรุณวัฒนาพร