25-06-2023 รอบการนมัสการจีน หัวข้อ ”การทนทุกข์และชัยชนะของคนชอบธรรม” โดย ศจ.อภิวัฒน์ เจริญทั้งวิวัฒน์