25-06-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ “เผชิญความทุกข์อย่างผู้มีชัย” โดย ศจ.ดร.ธนาภรณ์ ธนโรจน์ประดิษฐ์