260519_รอบนมัสการคริสตจักรสะพานเหลือง ภาคภาษาจีน หัวข้อ “พระเยซูกับเทศกาลอยู่เพิง”