190519_รอบนมัสการคริสตจักรสะพานเหลือง ภาคภาษาจีน หัวข้อ “พระคริสต์เป็นอาหารแห่งชีวิต”