120519_รอบนมัสการคริสตจักรสะพานเหลือง ภาคภาษาจีน หัวข้อ “พระเยซูเป็นแหล่งพระพรในชีวิต”